Wizyt:
Today: 656All time: 20381445

Regulamin


Słowniczek:

 

 1. sprzedający - Łukasz Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Elektro-Global Łukasz Szymański z siedzibą w Bralinie przy ul. Kępińskiej 17, NIP 619-181-38-74, REGON 301228180,
 2. klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również konsument).
 3. konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. sklep internetowy/sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.elektro-global.pl, za pośrednictwem którego klient może zakupić od sprzedającego towary,
 5. towary – rzeczy ruchome, prezentowane w sklepie internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży,
 6. formularz rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu towarów,
 7. formularz zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej sklepu, za pomocą której klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu towarów,
 8. regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 
I.
/Postanowienia ogólne/

 

 

 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedającego.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania pomiędzy sprzedającym a klientami umów sprzedaży towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez klientów ze sklepu internetowego.
 3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich klientów sklepu internetowego. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 kodeksu cywilnego.
 5. Informacja o cenie podawana na stronie sklepu internetowego ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 5 regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów.
 6. Zdjęcia towarów umieszczane są na stronie sklepu internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 7. Klienci mają możliwość zakupu towarów pośrednictwem sklepu internetowego niezależnie od tego czy dokonali rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracji i założenie profilu.
 8. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony sprzedającego.

 
II.
/Zakres zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego/

 

 

 1. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie klient akceptuje treść regulaminu.
 2. Informacje podane w formularzu rejestracji oraz w formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.
 3. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z usług oferowanych przez sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu sklepu internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu sprzedającego;
c) korzystania z usług oferowanych przez sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
d) korzystania z usług oferowanych przez sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

 

 

 1. Sprzedający może pozbawić klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody sprzedającego.
 2. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez klienta towar jest dostępny w magazynie sprzedającego. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego towaru. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części. W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego towaru, sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez klienta zapłata za zamówiony towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez sprzedającego zwrócona w terminie 7 dni od dnia skutecznego poinformowania klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

 
III.
/Składanie zamówień/

 

 

 1. Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym są składane za pośrednictwem formularza zamówień, dostępnego na stronie sklepu.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do klientów są wysyłane do godziny 13:00.
 3. W przypadku dokonania przez klienta rejestracji w sklepie internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie towaru do koszyka, wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Wysłanie zamówienia przez klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Wyślij zamówienie”)  stanowi  ofertę klienta złożoną sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.  
 5. Po wysłaniu zamówienia klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez klienta towarów.
 6. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do sprzedającego drogą elektroniczną na adres biuro@elektro-global.pl.

 
IV.
/Ceny i dokonywanie płatności/

 

 

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,
b) zawierają podatek VAT,
c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

 

 

 1. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony towar:

a) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu sprzedawca powierzył dostawę zamówionego towaru (płatność za pobraniem),
b) przelewem bankowym przed dostawą.

 

 

 1. W przypadku wyboru przez klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Właściciel rachunku: Elektro-Global Łukasz Szymański
Alior Bank S.A., numer rachunku: 52 2490 0005 0000 4500 9069 8128

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 
V.
/Realizacja zamówień/

 1. Po otrzymaniu przez klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez sprzedającego.
 2. Termin realizacji zamówienia powinien wynosić od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sprzedającego wpłaty za towar oraz za dostawę;
b) dostępności towaru;
Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

 1. Koszt wysyłki towaru ponosi klient i jest on doliczany do ceny za wybrany towar.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pośrednictwem firmy przewozowej DPD lub Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które sprzedający nie ma wpływu.
 3. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do sprzedającego.
 4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.
 6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien zaznaczyć okno w formularzu rejestracyjnym „Chcę otrzymać fakturę VAT”.

 
VI.
/Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez klientów będących konsumentami/

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres sprzedającego.
 3. Wskazany powyżej termin 10-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie towaru przez przewoźnika.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a klient będący konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony towar posiada uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu 14 dni.
 6. Zwracany przez klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres sprzedającego.
 7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi klient.

 
VII.
/Uprawnienia konsumentów w przypadku niezgodność towaru z umową/

 1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z umową, klient będący konsumentem ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym klient dowiedział się o niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania towaru.
 4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby towarów.
 5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji  oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania towaru od klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować klienta.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego towaru na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedającego pokrywa klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 
VIII.
/Postanowienia końcowe/

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie sklepu internetowego. W przypadku klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego regulaminu od dnie jego opublikowania na stronie sklepu.
 3. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie sklepu internetowego i możliwy do pozyskania oraz utrwalenia na komputerze klienta.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez klienta.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2013 roku.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com